Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Taraflar
a) www.limonkoltuk.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten, Kayışdağı, Nusret Sk. No:25, 34755 Ataşehir/İstanbul adresinde yerleşik Limon Koltuk
b) Limon Koltuk internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye” olarak anılacaktır.)
Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşmenin konusu Limon Koltuk un sahip olduğu internet sitesi www.limonkoltuk.com.tr üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, Limon Koltuk internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, 18 yaşını doldurmuş ve/veya reşit olduğunu Limon Koltuk’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Limon Koltuk tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Limon Koltuk’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Limon Koltuk in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye Limon Koltuk internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifresiyle yapacağı tüm işlemlerde sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Üye, Limon Koltuk internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, Limon Koltuk üzerinde Limon Koltuk ürünleri dışında herhangi bir ürün veya firma için reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmayacağını, aksi durumda üyeliğinin iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Limon Koltuk internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Limon Koltuk ’la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Limon Koltuk’un, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Limon Koltuk, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Limon Koltuk internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Limon Koltuk ’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Limon Koltuk ’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Limon Koltuk ’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Limon Koltuk her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Limon Koltuk’in hiçbir sorumluluğu yoktur. Üyenin vermiş olduğu siparişi herhangi bir nedenle 1 ay içinde 3 kez teslim almaması, yanlış adres bildiriminde bulunması, siparişi vermediğini iddia ederek kabul etmemesi veya belirttiği yer ve saatte siparişini teslim almak için hazır bulunmaması gibi Limon Koltuk’un zararına yol açacak faaliyetlerde bulunması durumunda Limon Koltuk üyenin üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar. Bu tür durumlarda Limon Koltuk üyenin iptal edilen üyeliğinde kullanmış olduğu Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Adres vb. bilgileri ile yeniden üye olmasına izin vermeme hakkına sahiptir.

3.10. Limon Koltuk internet sitesi yazılım ve tasarımı Limon Koltuk’ in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

3.11. Limon Koltuk tarafından Limon Koltuk internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Limon Koltuk kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Limon Koltuk üyenin Limon Koltuk internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Limon Koltuk’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Limon Koltuk tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Limon Koltuk ’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Limon Koltuk’un kendisi ile internet, telefon, SMS vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Limon Koltuk’u sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Limon Koltuk müşteri hizmetlerine iletebilir.

3.14. Limon Koltuk üyenin kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Limon Koltuk’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Limon Koltuk’a ve Limon Koltuk web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Limon Koltuk web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Limon Koltuk web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Limon Koltuk , sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Limon Koltuk web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Limon Koltuk sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Limon Koltuk’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK Madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Limon Koltuk, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine Limon Koltuk bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme sms’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda müşteri hizmetlerine bu isteğini iletecektir.

3.20. Limon Koltuk, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Limon Koltuk web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Limon Koltuk tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. limonkoltuk.com.tr’un üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İhtilaflarin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Hotline
Bizi Arayın