K.V.K.K. Politikası

Limon Koltuk ( Hakan Düzenli ) TARAFINDAN 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN POLİTİKA

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun, kişisel verilerin “veri sorumlusu” olarak sınıflandırılan ve kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişilerce kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları ortaya koymaktadır.

 

İşbu doküman (“Politika”), Şirketimiz’in veri sorumlusu olarak kişisel verilerini işlediği gerçek kişilerin yukarıda belirtilen madde kapsamında aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır. Bu Politika’nın konusu Şirketimiz’in müşterileri, kurumsal müşterilerinin hissedarları, yetkilileri ve çalışanları, potansiyel müşterileri, iş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin hissedarları, yetkilileri ve çalışanları ile çalışan adaylarımız, Şirketimiz’de eskiden çalışanlar ve stajyerlerimiz ile Şirketimizden emekli olan kişiler, ziyaretçilerimiz, şirket yetkilileri ile hissedarlarımız, iş ortağı ve tedarikçi adaylarımız ve sair üçüncü kişiler olup çalışanlarımıza ilişkin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hususlar Kanun’a uygun şekilde çalışanlara sunulan ayrı bir politika metni kapsamında düzenlenmektedir.

 

Şirketimiz tarafından kişisel veriler, aşağıda tanımlı kategoriler altında işlenmektedir:

Veri Kategorisi Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama

Kimlik Bilgisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği,
evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler

(örn: TCKN, pasaport no, nüfus cüzdanı seri no,

ad-Soy ad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş,

nüfusa kayıtlı olduğu yer,

vukuatlı nüfus cüzdanı örneği)

İletişim Bilgisi Kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler
(örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası,

adres)

Lokasyon Verisi Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler
(örn. araç kullanımı sırasında edinilen lokasyon verileri)

Müşteri Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler
(örn. müşteri no, meslek bilgisi, vb.)

Müşteri İşlem Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından
gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler

(örn. talep ve talimatlar, sipariş ve sepet bilgileri, vb.)

 

 

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler (örn. giriş çıkış logları, ziyaret bilgileri, kamera
kayıtları vb.

İşlem Güvenliği Bilgisi Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren
Internet sitesi şifre ve parola gibi bilgiler)

Risk Yönetimi Bilgisi Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel
veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar)

Finansal Bilgi Kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel veriler (Örneğin: veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, kredi tutarı, kart bilgisi, kredi ödemeleri, ödenecek faiz tutarı ve oranı,
borç bakiyesi, alacak bakiyesi vb.)

Özlük Bilgisi Şirket’in tedarikçilerinin çalışanlarının özlük haklarının oluşmasına temel olan kişisel veriler (kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge)
Çalışan Adayı Bilgisi Şirketimiz nezdinde iş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri sahiplerine ait, başvuru değerlendirme sürecinde kullanılan kişisel veriler (örn.
özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri sonuçları vb.)

Çalışan İşlem Bilgisi Şirket’in tedarikçi çalışanlarının işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel veriler (örn. işe giriş-çıkış kayıtları, iş seyahatleri, katıldığı toplantılara ilişkin bilgiler, güvenlik sorgusu, mail trafikleri izleme bilgisi, araç kullanım bilgisi,
şirket kartı harcama bilgisi)

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi Şirket’in tedarikçi çalışanlarının performanslarının ölçülmesi ve kariyer gelişimlerinin insan kaynakları politikaları kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. performans değerlendirme
raporları, mülakat sonuçları, kariyer gelişimine yönelik eğitimler)

Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi Şirket’in tedarikçi çalışanlarına sunulan yan hak ve menfaatlerinin takibinin yapılması ve tedarikçi çalışanlarının bunlardan faydalandırılmasına yönelik
işlenen kişisel veriler (örn. özel sağlık sigortası, araç tahsisi)

Pazarlama Bilgisi Şirketimiz tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak veriler (örn. pazarlama amcıyla kullanılmak üzere toplanan kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, cookie kayıtları, veri
zengileştirme faaliyetleri)

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Hukuki alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. mahkeme ve idari merci kararı gibi
belgelerde yer alan veriler)

Denetim ve Teftiş Bilgisi Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında
işlenen kişisel veriler (örn. denetim ve teftiş raporları, ilgili görüşme kayıtları ve benzeri kayıtlar)

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve
genetik verileri

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve
değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler (örn. Şirket’e yönelik talep ve şikayetler, bunlarla ilgili kayıt ve raporlar)

Görsel ve İşitsel Veri Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar (örn. fotoğraflar,
kamera kayıtları ve ses kayıtları)

Şirketimiz, yukarıda belirtilen kapsamda kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası
Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi
Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
Hukuk işlerinin takibi
İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası
Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası
Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi
Personel temin süreçlerinin yürütülmesi
Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icrası
Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini
Şirketimiz Alışveriş Kredisi hizmeti ve benzeri hizmetlerimiz kapsamında TCKN bilginiz ve diğer gerekli bilgilerinizin bankalar başta olmak üzere Alışveriş Kredisi sürecimizdeki iş ortaklarımızla paylaşılarak ön onaylı kredi limitlerinizin bankalar nezdinde sorgulanması ve alışverişleriniz esnasında ön onaylı kredi limitlerinizin size gösterilebilmesi
Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini
Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
Şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
Ücret yönetimi
Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası
Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası
Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
Şirketimiz tarafından kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlarla Limon Koltuk ( Hakan Düzenli ) ve Grup Şirketlerimize, Şirket yetkililerimize, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlara aktarılabilecektir.
Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatı ile Kanun’dan doğan yükümlülükleri kapsamında, veri sahiplerinden kişisel verilerini temin etmeden evvel Kanun’un 10. maddesi doğrultusunda veri sahiplerini aydınlatmaktadır.
Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen herhangi bir veri işleme süreci Kanun’da belirtilen ve yukarıda Bölüm 2.II.a ve b’de detaylandırılan şartları karşılamadığı takdirde ise veri sahiplerinden açık rızaları temin edilmekte ve ilgili süreçler bahsi geçen açık rıza çerçevesinde sürdürülmektedir.
Kanun kapsamında açık rıza, “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” olarak tanımlanmış olup bu doğrultuda Şirketimiz veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi uyarınca aydınlattıktan sonra açık rızalarını temin etmektedir.
Kanun kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır.
Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır.
Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır.
Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dahil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile birlikte kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir.
Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından asgari aşağıdaki aksiyonlar alınmaktadır:
İşlenen kişisel verilere uygun yazılımsal ve donanımsal güvenlik önlemlerinin alınması
Kanun kapsamında öngörülmüş bulunan denetimlerin gerçekleştirilmesi
Şirket içi eğitimler, politika ve prosedürler ile Şirket ve çalışanların Kanun’a uyumunun sağlanması
Şirket içi yetkilendirmeler ile bilgiye erişimin gereklilik esasına dayalı bir şekilde sağlanması ve kayıt altına alınması
Kişisel veri işleme faaliyetlerinin süreç bazında takibinin gerçekleştirilmesi
Tedarikçilerle ilişkilerde kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili sözleşmesel taahhütlerin alınması
Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri;

Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası belli hallerde veri sahibinin veri sorumlusundan zararlarının tazmini dışında bir talepte bulunamayacağını düzenlemiştir. Buna göre,

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
hallerinde ilgili verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için Başvuru Formu’nu kullanabileceklerdir.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, formun ıslak imzalı bir kopyasının noter aracılığıyla ya da Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden gönderilecek e-mail ile gerçekleştirilebilmektedir.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bahsi geçen yöntemler dışında bir yöntem öngörülmesi halinde başvurular bu yöntemle de iletilebilecektir.
Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile iletilen veri sahibi talepleri, Şirketimiz tarafından azami otuz gün içerisinde değerlendirilmekte ve cevaplanmaktadır. Şirketimiz, özellikle başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır.
Veri sahibi başvuruları kural olarak Şirketimiz tarafından ücretsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından veri sahibinin talebine ilişkin bir ücret belirlenmiş ise, Şirketimiz bu ücret üzerinden ödeme talep etme hakkına sahip olacaktır.

Hotline
Bizi Arayın